Archiwum Bloga

Wypadek przy pracy – roszczenia pracownika z tytułu doznanej szkody

  Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługują stosowne roszczenia mające na celu kompensatę doznanej przez niego szkody. Pod pojęciem wypadku przy pracy należy przy tym rozumieć nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku

Zwrot kosztów procesu od wspólników spółki jawnej w ramach regresu

Wspólnik spółki jawnej, który spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela tej spółki, może żądać od innego jej wspólnika zwrotu odpowiedniej części tego świadczenia wraz z kosztami procesu wytoczonego przeciwko niemu, chyba że wspólnik skutecznie podniesie zarzut wadliwego prowadzenia procesu przez wspólnika

Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Spółki komandytowe poza CIT

  Podczas rozpatrywania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podkomisja do spraw   monitorowania systemu podatkowego przyjęła wniosek wyłączający spółki komandytowe z planowanego objęcia ich od 2014 roku CIT. Jednakże spółki komandytowo-akcyjne mają zostać podatnikami podatku

Tagi: , , , , , , , , , ,

Wady i zalety postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Niezaprzeczalną zaletą dochodzenia roszczeń w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją są niskie koszty towarzyszące złożeniu wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego. Jak wspomniano odpowiadają one kwocie 200 zł. Pamiętać należy w tym miejscu, że w przypadku powództwa cywilnego koszty te są dużo

Tagi: , , , ,

Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Po przeprowadzeniu postępowania i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności towarzyszących powstaniu szkody Wojewódzka Komisja wydaje orzeczenie, mocą którego stwierdza czy w danym przypadku doszło do zdarzenia medycznego czy też nie.    

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – czyli „droga do prawdy”

Wojewódzka Komisja, zgodnie z wolą ustawodawcy, w terminie 4 miesięcy od złożenia przez poszkodowanego WNIOSKU O USTALENIE ZDARZENIA MEDYCZNEGO wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku. W posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji może uczestniczyć poszkodowany oraz przedstawiciel szpitala lub jego ubezpieczyciela.

Tagi: , , , , , ,

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – wszczęcie postępowania

Od 1 stycznia 2012 roku ustawodawca umożliwił poszkodowanemu na skutek błędu lekarskiego dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, działających przy urzędach wojewódzkich. Dotychczas taka możliwość istniała tylko w drodze postępowania cywilnego przed sądem. Oznacza

Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym

Zgodnie z ogólną regułą prawa pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Powyższe dotyczy również pracownika na urlopie wychowawczym, a co więcej – zakaz wypowiedzenia

Tagi: , , , ,

Projektowane zmiany w prawie zamówień publicznych

Proponowana nowelizacja przepisów PZP podwyższyłaby kwotę wartości zamówienia lub konkursu decydującej o obowiązku stosowania procedur przewidzianych w ustawie z 14 000 euro na 20 000 euro. Aktualnie trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP). Zgodnie z projektem nowelizacji

Tagi: , ,