Wypadek przy pracy – roszczenia pracownika z tytułu doznanej szkody

 

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługują stosowne roszczenia mające na celu kompensatę doznanej przez niego szkody. Pod pojęciem wypadku przy pracy należy przy tym rozumieć nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

- w czasie pozostawania przez pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Czytaj więcej ›

Zwrot kosztów procesu od wspólników spółki jawnej w ramach regresu

do bloga wybrany Wspólnik spółki jawnej, który spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela tej spółki, może żądać od innego jej wspólnika zwrotu odpowiedniej części tego świadczenia wraz z kosztami procesu wytoczonego przeciwko niemu, chyba że wspólnik skutecznie podniesie zarzut wadliwego prowadzenia procesu przez wspólnika pozwanego przez wierzyciela. Powyższe jest zgodne z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2013 r. (sygn. akt: III CZP 108/12).

 

 

 

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Spółki komandytowe poza CIT

do bloga wybrany

 

Podczas rozpatrywania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podkomisja do spraw   monitorowania systemu podatkowego przyjęła wniosek wyłączający spółki komandytowe z planowanego objęcia ich od 2014 roku CIT. Jednakże spółki komandytowo-akcyjne mają zostać podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r.

 

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , , , , , , ,

Wady i zalety postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

do bloga wybranyNiezaprzeczalną zaletą dochodzenia roszczeń w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją są niskie koszty towarzyszące złożeniu wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego. Jak wspomniano odpowiadają one kwocie 200 zł. Pamiętać należy w tym miejscu, że w przypadku powództwa cywilnego koszty te są dużo większe. W sytuacji braku zwolnienia przez sąd wytaczającego powództwo cywilne od kosztów sądowych, opłata od pozwu wynosi 5% wskazanej w pozwie kwoty żądanego odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , ,

Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

do bloga wybranyPo przeprowadzeniu postępowania i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności towarzyszących powstaniu szkody Wojewódzka Komisja wydaje orzeczenie, mocą którego stwierdza czy w danym przypadku doszło do zdarzenia medycznego czy też nie.

 

 

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – czyli „droga do prawdy”

do bloga wybranyWojewódzka Komisja, zgodnie z wolą ustawodawcy, w terminie 4 miesięcy od złożenia przez poszkodowanego WNIOSKU O USTALENIE ZDARZENIA MEDYCZNEGO wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku. W posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji może uczestniczyć poszkodowany oraz przedstawiciel szpitala lub jego ubezpieczyciela. Każda ze stron może działać przez pełnomocnika.

W toku postępowania Wojewódzka Komisja z urzędu dąży do wyjaśnienia wszelkich okoliczności towarzyszących powstaniu szkody.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , , ,

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – wszczęcie postępowania

do bloga wybranyOd 1 stycznia 2012 roku ustawodawca umożliwił poszkodowanemu na skutek błędu lekarskiego dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, działających przy urzędach wojewódzkich. Dotychczas taka możliwość istniała tylko w drodze postępowania cywilnego przed sądem. Oznacza to, że skutki nieprawidłowo udzielonych świadczeń zdrowotnych mogą teraz być weryfikowane i rekompensowane szybciej i taniej. Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ma na celu ustalenie czy doszło do zdarzenia medycznego warunkującego wypłatę przez szpital stosowanego odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym

do bloga wybranyZgodnie z ogólną regułą prawa pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Powyższe dotyczy również pracownika na urlopie wychowawczym, a co więcej – zakaz wypowiedzenia i rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem będącym na urlopie wychowawczym został jasno przez ustawodawcę sprecyzowany w art. 186(1) kodeksu pracy. Czytaj więcej ›

Tagi: , , , ,

Projektowane zmiany w prawie zamówień publicznych

do bloga wybranyProponowana nowelizacja przepisów PZP podwyższyłaby kwotę wartości zamówienia lub konkursu decydującej o obowiązku stosowania procedur przewidzianych w ustawie z 14 000 euro na 20 000 euro. Aktualnie trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP). Zgodnie z projektem nowelizacji zmianie uległby przepis art. 4 pkt 8 ustawy ustalający próg kwotowy, od którego należy stosować przepisy ustawy PZP. W chwili obecnej przepisów ustawy PZP nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Proponowana zmiana podwyższa ten próg do równowartości kwoty 20 000 euro. Czytaj więcej ›

Tagi: , ,
Kontakt

MMJ Legal Kancelaria Prawna

ul. Podwale 73/1

50-449 Wrocław

tel/fax: 71 759 12 12

e-mail: office@mmjlegal.pl