Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

do bloga wybranyPo przeprowadzeniu postępowania i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności towarzyszących powstaniu szkody Wojewódzka Komisja wydaje orzeczenie, mocą którego stwierdza czy w danym przypadku doszło do zdarzenia medycznego czy też nie.

 

 

 

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA

 

W razie niekorzystnego dla poszkodowanego orzeczenia Wojewódzkiej Komisji (a także dla szpitala) przysługuje stronie niezadowolonej z wyniku sprawy prawo do wniesienia odwołania. W tym celu, w terminie 14 dni od doręczenia stronie orzeczenia wraz z jego uzasadnieniem (pisemne orzeczenie wraz z jego uzasadnieniem doręczane jest stronom z urzędu) należy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten składa się do Wojewódzkiej Komisji, która następnie w terminie 30 dni rozpatruje zaskarżenie. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie podlega opłacie.

 

 „OSTATECZNE” ORZECZENIE

 

Po upływie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub też po przeprowadzeniu postępowania zainicjowanego na skutek wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, korzystne dla poszkodowanego orzeczenie Wojewódzkiej Komisji staje się wiążące dla szpitala lub jego ubezpieczyciela. Oznacza to, że szpital musi złożyć poszkodowanemu propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia. Co istotne, propozycja ta nie musi odpowiadać proponowanej przez składającego wniosek kwocie oczekiwanego zadośćuczynienia i odszkodowania (wskazanej we wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego). Nie może być ona jednak wyższa niż kwota maksymalna zadosyćuczynienia i odszkodowania określona przez ustawodawcę.

Po otrzymaniu propozycji szpitala lub jego ubezpieczyciela odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia, poszkodowany składa oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu w/w propozycji. Zarówno oświadczenie szpitala lub jego ubezpieczyciela oraz poszkodowanego składane jest za pośrednictwem Wojewódzkiej Komisji.

Propozycja szpitala lub jego ubezpieczyciela, która nie została odrzucona przez poszkodowanego, stanowi tytuł wykonawczy. Powyższe oznacza, że w przypadku braku płatności przez szpital lub jego ubezpieczyciela na rzecz poszkodowanego, ten ostatni ma prawo oraz podstawy prawne wszczęcia postępowania egzekucyjnego, mającego na celu przymusowe dochodzenie roszczeń. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o wszczęcie egzekucji przez odpowiedni organ egzekucyjny.

 

CO DALEJ?

 

W przypadku wypłaty przez szpital lub jego ubezpieczyciela stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia, którego propozycja nie została przez poszkodowanego odrzucona, nie przysługują składającemu wniosek inicjujący postępowanie przed Wojewódzką Komisją dalsze roszczenia względem szpitala lub jego ubezpieczyciela. Oznacza to, że w przypadku braku pełnej kompensaty doznanych szkód, zamknięta pozostaje dla poszkodowanego droga postępowania sądowego i powództwa cywilnego mającego na celu dochodzenie dalszych roszczeń tytułem błędu lekarskiego. Powyższe pozostaje skutkiem koniecznego oświadczenia poszkodowanego o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń w stosunku do szpitala lub jego ubezpieczyciela w przypadku przyjęcia przez niego propozycji szpitala (lub jego ubezpieczyciela) odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia i wypaty przez podmiot leczniczy proponowanych kwot.

W przypadku zaś odrzucenia przez poszkodowanego propozycji szpitala lub jego ubezpieczyciela stosowanego odszkodowania i zadośćuczynienia, podmiotowi składającemu wniosek wszczynający postępowanie przez Wojewódzką Komisją pozostaje otwarta droga postępowania sądowego.

 

 

Tagi: , , , , , , , , , , ,
Kontakt

MMJ Legal Kancelaria Prawna

ul. Podwale 73/1

50-449 Wrocław

tel/fax: 71 759 12 12

e-mail: office@mmjlegal.pl