Projektowane zmiany w prawie zamówień publicznych

do bloga wybranyProponowana nowelizacja przepisów PZP podwyższyłaby kwotę wartości zamówienia lub konkursu decydującej o obowiązku stosowania procedur przewidzianych w ustawie z 14 000 euro na 20 000 euro. Aktualnie trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP). Zgodnie z projektem nowelizacji zmianie uległby przepis art. 4 pkt 8 ustawy ustalający próg kwotowy, od którego należy stosować przepisy ustawy PZP. W chwili obecnej przepisów ustawy PZP nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Proponowana zmiana podwyższa ten próg do równowartości kwoty 20 000 euro. Projektowana zmiana ma na celu dostosowanie polskich przepisów regulujących obowiązek stosowania przepisów ustawy PZP do średniego dolnego progu stosowanego w 24 innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jak obliczył Urząd Zamówień Publicznych średni dolny próg stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w 24 krajach członkowskich wynosi ok. 21 000 euro, przy czym progi te są bardzo różne w każdym z krajów członkowskich (np. na Litwie wynosi on równowartość ok. 3 000 euro, we Francji ok. 15 000 euro, a w Irlandii 25 000 euro). Dodatkowo zmiana pozwoliłaby na przyspieszeniem niektórych procedur, gdyż jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji – często czas potrzebny na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania jest dłuższy niż samo znalezienie wykonawcy. Ponadto, niekiedy koszty przeprowadzenia postępowania przekraczają korzyści, jakie wynikają ze stosowania przepisów ustawy PZP. Wprowadzenie podwyższonego progu, od którego zastosowanie mają procedury przewidziane w ustawie PZP, pozwoliłoby na większe uczestnictwo  małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji zamówień na rzecz jednostek objętych przepisami ustawy PZP. Proponowana zmiana objęłaby zakresem postępowania wszczęte po wejściu w życie nowelizacji. Przepisy dotychczasowe przewidujące próg stosowania przepisów PZP do zamówień i konkursów przekraczających równowartość 14 000 euro nadal miałyby zastosowanie względem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji, jak również do umów zawartych przed wejściem w życie zmian oraz do umów zawartych po dniu wejścia w życie zmian, jeżeli są one podpisywane w następstwie postępowań rozpoczętych przed wejściem w życie nowelizacji.

Proponowana nowelizacja przepisów PZP podwyższyłaby kwotę wartości zamówienia lub konkursu decydującej o obowiązku stosowania procedur przewidzianych w ustawie z 14 000 euro na 20 000 euro.

Tagi: , ,
Kontakt

MMJ Legal Kancelaria Prawna

ul. Podwale 73/1

50-449 Wrocław

tel/fax: 71 759 12 12

e-mail: office@mmjlegal.pl