Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – wszczęcie postępowania

do bloga wybranyOd 1 stycznia 2012 roku ustawodawca umożliwił poszkodowanemu na skutek błędu lekarskiego dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, działających przy urzędach wojewódzkich. Dotychczas taka możliwość istniała tylko w drodze postępowania cywilnego przed sądem. Oznacza to, że skutki nieprawidłowo udzielonych świadczeń zdrowotnych mogą teraz być weryfikowane i rekompensowane szybciej i taniej. Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ma na celu ustalenie czy doszło do zdarzenia medycznego warunkującego wypłatę przez szpital stosowanego odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

BŁĄD LEKARSKI

Za błąd lekarski (zdarzenie medyczne) poprzedzający zainicjowanie postępowania przed Komisją należy rozumieć:

- zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,

- uszkodzenie ciała,

- rozstrój zdrowia,

- śmierć,

będące następstwem

- diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo je opóźniła, przyczyniając się do rozwoju choroby,

- leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,

- zastosowania  produktu leczniczego albo wyrobu medycznego.

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego

Poszkodowany, a w przypadku śmierci pacjenta – jego spadkobiercy, składają wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do Wojewódzkiej Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala, w którym doszło do udzielenia świadczeń zdrowotnych w sposób nieprawidłowy.

Poza danymi dotyczącymi poszkodowanego oraz szpital wniosek powinien zawierać uzasadnienie uprawdopodobniające zaistnienie zdarzenia medycznego oraz propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia. Do wniosku należy załączyć dowody uprawdopodabniające okoliczności, na które poszkodowany powołał się w uzasadnieniu wniosku.                   

 

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia:

We wniosku należy wskazać propozycję oczekiwanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Ustawodawca przesądził o granicach takich roszczeń, wskazując, że poszkodowany może swoje roszczenie określić na kwotę maksymalnie 100.000,00 zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta oraz na kwotę maksymalnie 300.000,00 zł w sytuacji śmierci pacjenta.

Powyższe wartości są kwotami maksymalnymi, jakie mogą być wskazane w propozycji oczekiwanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Oznacza to, że poszkodowany może w/w sumę określić na kwotę niższą. W żadnym przypadku zaś kwota ta nie może przekraczać limitów wskazanych przez ustawodawcę.                                                                                                                                                                                                                             

Termin

Wniosek powyższy należy złożyć w terminie 1 roku od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się o zakażeniu/uszkodzeniu ciała/rozstroju zdrowia/śmierci pacjenta. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym doszło do zdarzenia medycznego.

 

Opłata

Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 200 zł, którą należy uiścić na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego. Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku.

***

Terminowo złożony, prawidłowy pod względem formalnym i odpowiednio uzasadniony wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego rozpoczyna postępowanie przed Wojewódzką Komisją. W kolejnych wpisach przedstawimy przebieg postępowania oraz jego kluczowe wady i zalety.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Kontakt

MMJ Legal Kancelaria Prawna

ul. Podwale 73/1

50-449 Wrocław

tel/fax: 71 759 12 12

e-mail: office@mmjlegal.pl