Wypadek przy pracy – roszczenia pracownika z tytułu doznanej szkody

 

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługują stosowne roszczenia mające na celu kompensatę doznanej przez niego szkody. Pod pojęciem wypadku przy pracy należy przy tym rozumieć nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

- w czasie pozostawania przez pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

ZUS

Bez wątpienia pracownikowi, który doznał szkody na skutek wypadku przy pracy, przysługuje uprawnienie do domagania się odszkodowania z ubezpieczenia społecznego. Świadczenie takie przyznawane jest przez ZUS w drodze administracyjnej, w wysokości zryczałtowanej, uzależnionej od stopnia uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego.

 

SĄD

Poza powyższym uprawnieniem do otrzymania świadczenia z ubezpieczenia społecznego, pracownikowi przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania za szkodę doznaną na skutek wypadku przy pracy na drodze sądowej, a to w ramach powództwa cywilnego. Nie trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, kiedy wypłacone przez ZUS świadczenie nie rekompensuje w pełni szkody pracownika. Powodem tego jest wskazany zryczałtowany charakter tej kompensaty, niezależny od okoliczności indywidualnych towarzyszących doznanej przez pracownika szkodzie.

 

W orzecznictwie sądów przeważa pogląd, że roszczenie odszkodowawcze, dochodzone w drodze powództwa cywilnego, ma charakter uzupełniający (posiłkowy), co oznacza możliwość takiego żądania jedynie w sytuacji, gdy świadczenie wypłacone przez ZUS nie zrekompensuje w całości doznanej przez pracownika szkody. Oznaczałoby to możliwość wytaczania powództwa dopiero po wyczerpaniu drogi administracyjnej i wypłaceniu przez ZUS świadczenia. Co więcej, warunkiem skutecznego dochodzenia roszczeń przed sądem na podstawie kodeksu cywilnego byłaby okoliczność przyznania przez ZUS świadczenia tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną szkodę, zaś nieprzyznanie tegoświadczenia stanowiłoby przeszkodę w pozytywnym dla poszkodowanego pracownika zakończeniu sprawy.

 

Choć zasada ta jest przez sądy podtrzymywana to jednak należy ją ocenić krytycznie i poprzestać na twierdzeniu o konieczności rozdzielenia obu świadczeń, w tym ewentualnego uwzględniania przez sąd (przy ustalaniu wysokości zasądzanych świadczeń) tych, przyznanych i wypłaconych przez ZUS. U podstaw takich ocen leży obecny brak regulacji prawnych, które kształtowałyby konieczność wyczerpania drogi administracyjnej przed inicjatywą cywilną. Obrana jednak praktyka sygnalizuje konieczność zachowania  szczególnej ostrożności w dbałości o swój interes i niezwłoczne domaganie się odszkodowania z ubezpieczenia społecznego. W przypadku zaś braku pełnej kompensaty doznanej szkody pamiętać należy o możliwości wytoczenia powództwa cywilnego, przy czym nie można tracić z pola widzenia, że tego rodzaju roszczenia przedawniają się co do zasady z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

 

 

Kontakt

MMJ Legal Kancelaria Prawna

ul. Podwale 73/1

50-449 Wrocław

tel/fax: 71 759 12 12

e-mail: office@mmjlegal.pl