Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym

do bloga wybranyZgodnie z ogólną regułą prawa pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Powyższe dotyczy również pracownika na urlopie wychowawczym, a co więcej – zakaz wypowiedzenia i rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem będącym na urlopie wychowawczym został jasno przez ustawodawcę sprecyzowany w art. 186(1) kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Te ostatnie nie wydają się jednak być jedynymi powodami umożliwiającymi wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym. Choć ustawodawca expressis verbis nie przewidział takiej podstawy w kodeksie pracy, to jednak orzeczniczo kwestia możliwości wypowiedzenia stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego została przesądzona. Dodatkowej podstawy wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym należy szukać w przepisach ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., nr 90, poz. 844), która znajduje zastosowanie w przypadku dokonywania przez pracodawcę zwolnień grupowych w zakładzie pracy, a także  zwolnień, które nie mają charakteru zwolnień grupowych, a są zwolnieniami indywidualnymi z przyczyn leżących jedynie po stronie pracodawcy. Wówczas przepisy przedmiotowej ustawy mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 186(1) §1 zd.2 kodeksu pracy. Przykładowo – wypowiedzenie stosunku pracy z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym z przyczyn złej sytuacji ekonomicznej pracodawcy, której następstwem jest restrukturyzacja w zakładzie pracy i likwidacja stanowiska pracy pracownika, będzie w świetle prawa możliwą przyczyną i podstawą wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym.

 

Pamiętać należy jednak o tym, że wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, w tym również pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym, poprzedzać musi szereg czynności pracodawcy, które warunkują prawidłowość wypowiedzenia stosunku pracy. Tylko bowiem wypowiedzenie dokonane bez naruszenia przepisów prawa będzie miało skutek wygaśnięcia stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia.

 

W razie ewentualnego sporu sądowego, mającego na celu rozstrzygnięcie o bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy lub o przywróceniu pracownika do pracy na dotychczasowych warunkach, sąd dokona weryfikacji prawidłowości wypowiedzenia lub rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym. O prawidłowym wypowiedzeniu takiego stosunku pracy przesądzać będzie okoliczność wskazania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, pouczenia pracownika o prawie odwołania do sądu, przeprowadzenia odpowiedniej konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz wypowiedzenia stosunku pracy w oparciu o uprzednio ustalone przez pracodawcę jasne i obiektywne kryteria doboru pracowników do zwolnienia zarówno grupowego, jak i indywidualnego z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Autor: Katarzyna Jagiełka, radca prawny

Tagi: , , , ,
Kontakt

MMJ Legal Kancelaria Prawna

ul. Podwale 73/1

50-449 Wrocław

tel/fax: 71 759 12 12

e-mail: office@mmjlegal.pl